Výsledky voleb zástupců tříd do žákovského parlamentu na školní rok 2023/24:

Zápisy z jednání parlamentu:
 

Žákovský parlament.

Od školního 2012/13 se snažíme více zapojit žáky v rámci výchovy k občanství do dění ve škole. Jedním z prostředků je zavedení tzv. žákovského parlamentu. Díky aktivnímu zapojení žáků při sestavování a práci žákovského parlamentu můžeme u nich rozvíjet uplatnění demokratických principů a hodnot na půdě samotné školy. V našem případě jde o žáky 4. až 9. ročníku. Žáci si ve svých třídách připraví kandidátky, proběhne předvolební kampaň a skutečné volby. Volební komise volby vyhodnotí a proběhne úvodní schůze parlamentu, kde si žáci stanoví jednací řád a stanovy parlamentu. Jako vodítko uvádíme některé náměty níže. Navíc tato stránka bude věnována potřebám parlamentu, kde se dozvíte složení parlamentu, zapisy z jednání a vše potřebné.
parlament
Myšlenka parlamentu
 • Je spojovacím článkem mezi vedením školy a žáky.
 • Zprostředkovává výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a ostatními zaměstnanci školy.
 • Umožňuje žákům více se podílet na řešení důležitých záležitostí ve škole.
 • Nabízí prostor ke kultivovanému vyjádření vlastních názorů a postojů.                          
 • Pomáhá předcházet negativním jevům jako jsou šikana a vandalismus.
 • Učí zúčastněné pracovat v partnerském duchu.

Jednací řád

 • ŠP se schází jednou měsíčně.
 • Schůzku ŠP svolává jeho předseda ve spolupráci s koordinátorem.
 • Termín a místo schůzky ŠP se oznamuje nejpozději 5 dní před jejím konáním.
 • Z jednání ŠP se pořizuje zápis, který je zveřejňován na školním webu.
 • V případě, že se člen ŠP nevyjadřuje k věci, má předseda pravomoc odejmout slovo.
 • Účast na jednáních se potvrzuje podpisem do evidenční knihy.
 • Před koncem každé schůzky se musí vytvořit usnesení obsahující uložení úkolů, jejich stručný popis, odpovědnost, termín plnění případně další údaje.
 •  
 • Kompetence školního parlamentu
 • Parlament může vznášet dotazy týkající se školních záležitostí.
 • Podávat návrhy na zlepšení činnosti školy a na její vybavení.
 • O připomínkách týkajících se chodu školy žákovská rada neprodleně informuje vedení školy, to připomínky projedná a zpětně informuje žákovskou radu o závěrech a možnostech řešení.
 • Podílet se na zlepšení spolupráce mezi učiteli a žáky, školou a rodiči.
 • Pomáhat při akcích pořádaných školou.
 • Stanovy školního parlamentu
 • Členem školního parlamentu se může stát každý žák 4. - 9. třídy.
 • Každá třída si volí minimálně jednoho zástupce, funkční období trvá jeden rok.
 • Volby do školního parlamentu probíhají na začátku školního roku, nejpozději do 20. září.
 • Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání školního parlamentu, v případě nutnosti se omluvit.
 • V případě nutnosti mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni a na jejich místo zvolen jiný třídní zástupce.
 • Všichni členové mají rovnoprávné postavení, přítomní dospělí hlasovací právo nemají.
 • K přijetí návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
 • Rozhodnutí školního parlamentu jsou pro všechny žáky závazná.
 • Školní parlament se spolupodílí na řešení problémů školy.
 • Žáci, učitelé a veřejnost jsou informováni pomocí školních webových stránek.
Martin Mňuk, Justýna Dynterová

Telefony

Ředitelna
494 384 528
Sborovna
494 384 945
Mateřská škola
494 384 552
Mateřská škola
770 113 114
Školní družina 1
499 111 102
Školní družina 2
499 110 025
Školní jídelna
494 384 180
Kuchyň
499 111 101
Účetní
499 111 100
Kabinet Čj a Vv
499 111 103

Zvonění

 1. hodina   7:20 -   8:05
 2. hodina   8:15 -   9:00
 3. hodina   9:20 - 10:05
 4. hodina 10:15 - 11:00
 5. hodina 11:10 - 11:55
 6. hodina 12:05 - 12:50
 7. hodina 13:00 - 13:45
 8. hodina 13:55 - 14:40

Termíny prázdnin 2023/2024

Začátek 4. 9.
Podzimní 26. 10. a 27. 10.
Vánoční 23. 12. - 2. 1.
1. pololetí do 31. 1.
Pololetní 2. 2.
Jarní  4. 3. - 10. 3.
Velikonoční 28. 3.
Konec výuky 28. 6.
Hlavní 29. 6. - 1. 9.

Kalendář akcí

Náhodný obrázek

logo-doucovani-2022-m

 

logo-web-male-2019

 

 grant-web-maly

 

pedos logo

 

 

banner467x60

 

fond-sidus-2023

 

 op-vk-plakat

Přihlášení