Výsledky voleb zástupců tříd do žákovského parlamentu na školní rok 2018/19:
Zápisy z jednání parlamentu:
 

Žákovský parlament.

Od školního 2012/13 se snažíme více zapojit žáky v rámci výchovy k občanství do dění ve škole. Jedním z prostředků je zavedení tzv. žákovského parlamentu. Díky aktivnímu zapojení žáků při sestavování a práci žákovského parlamentu můžeme u nich rozvíjet uplatnění demokratických principů a hodnot na půdě samotné školy. V našem případě jde o žáky 4. až 9. ročníku. Žáci si ve svých třídách připraví kandidátky, proběhne předvolební kampaň a skutečné volby. Volební komise volby vyhodnotí a proběhne úvodní schůze parlamentu, kde si žáci stanoví jednací řád a stanovy parlamentu. Jako vodítko uvádíme některé náměty níže. Navíc tato stránka bude věnována potřebám parlamentu, kde se dozvíte složení parlamentu, zapisy z jednání a vše potřebné.
parlament
Myšlenka parlamentu
 • Je spojovacím článkem mezi vedením školy a žáky.
 • Zprostředkovává výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a ostatními zaměstnanci školy.
 • Umožňuje žákům více se podílet na řešení důležitých záležitostí ve škole.
 • Nabízí prostor ke kultivovanému vyjádření vlastních názorů a postojů.                          
 • Pomáhá předcházet negativním jevům jako jsou šikana a vandalismus.
 • Učí zúčastněné pracovat v partnerském duchu.

Jednací řád

 • ŠP se schází jednou měsíčně.
 • Schůzku ŠP svolává jeho předseda ve spolupráci s koordinátorem.
 • Termín a místo schůzky ŠP se oznamuje nejpozději 5 dní před jejím konáním.
 • Z jednání ŠP se pořizuje zápis, který je zveřejňován na školním webu.
 • V případě, že se člen ŠP nevyjadřuje k věci, má předseda pravomoc odejmout slovo.
 • Účast na jednáních se potvrzuje podpisem do evidenční knihy.
 • Před koncem každé schůzky se musí vytvořit usnesení obsahující uložení úkolů, jejich stručný popis, odpovědnost, termín plnění případně další údaje.
 •  
 • Kompetence školního parlamentu
 • Parlament může vznášet dotazy týkající se školních záležitostí.
 • Podávat návrhy na zlepšení činnosti školy a na její vybavení.
 • O připomínkách týkajících se chodu školy žákovská rada neprodleně informuje vedení školy, to připomínky projedná a zpětně informuje žákovskou radu o závěrech a možnostech řešení.
 • Podílet se na zlepšení spolupráce mezi učiteli a žáky, školou a rodiči.
 • Pomáhat při akcích pořádaných školou.
 • Stanovy školního parlamentu
 • Členem školního parlamentu se může stát každý žák 4. - 9. třídy.
 • Každá třída si volí minimálně jednoho zástupce, funkční období trvá jeden rok.
 • Volby do školního parlamentu probíhají na začátku školního roku, nejpozději do 20. září.
 • Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání školního parlamentu, v případě nutnosti se omluvit.
 • V případě nutnosti mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni a na jejich místo zvolen jiný třídní zástupce.
 • Všichni členové mají rovnoprávné postavení, přítomní dospělí hlasovací právo nemají.
 • K přijetí návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
 • Rozhodnutí školního parlamentu jsou pro všechny žáky závazná.
 • Školní parlament se spolupodílí na řešení problémů školy.
 • Žáci, učitelé a veřejnost jsou informováni pomocí školních webových stránek.

Telefony

Ředitelna
494 384 528
Sborovna
494 384 945
Mateřská škola
494 384 552
Mateřská škola
770 113 114
Školní družina 1
499 111 102
Školní družina 2
499 110 025
Školní jídelna
494 384 180
Kuchyň
499 111 101
Účetní
499 111 100
Kabinet Čj a Vv
499 111 103

Zvonění

 1. hodina   7:20 -   8:05
 2. hodina   8:15 -   9:00
 3. hodina   9:20 - 10:05
 4. hodina 10:15 - 11:00
 5. hodina 11:10 - 11:55
 6. hodina 12:05 - 12:50
 7. hodina 13:00 - 13:45
 8. hodina 13:55 - 14:40

Termíny prázdnin

Podzimní 29.10. a 30.10.2019
Vánoční 23.12.2019 - 3.1.2020
Pololetní 31.1.2020
Jarní  3.2. - 9.2.2020
Velikonoční 9.4.2020
Hlavní 1.7. - 31.8.2020

Dnes má svátek

 

kalendář jmen

 

Kalendář akcí

Náhodný obrázek

logo-web-male-2019

 

 grant-web-maly

 

pedos logo

 

 

banner467x60

 

fondsidus

 

 op-vk-plakat

Přihlášení